<pre id="rqqxy"><object id="rqqxy"></object></pre><tt id="rqqxy"></tt>

  1. <small id="rqqxy"><big id="rqqxy"><address id="rqqxy"></address></big></small>
    <wbr id="rqqxy"><legend id="rqqxy"></legend></wbr>
    <strike id="rqqxy"></strike>
   1. C?m Nh?n Cu?c S?ng

    T?i mu?n t?o ra nh?ng món
    ?n v?a ??p v?a dinh d??ng -
    l? tr? c?a t?i ch?c ch?n s? r?t thích.

    Jocelyn và Robert Rahm, ??ng sáng l?p c?a Beam & Anchor. C?p song
    sinh là tam ?i?m c?a cu?c ??i h? và m?i th? ??u xoay quanh chúng.

    N?i th?t trên l?u ???c l?a ch?n d?a trên tam tr?ng ph?n khích khi t?i có con.

    Robert : Lúc t?i b?t ??u làm ?? n?i th?t dành cho b?n tr? - ?ó là nh?ng ?? v?t kh?i ??u trong cu?c ??i chúng. Khi t? qu?n áo c?a b?n tr? ???c thi?t k?, ban ??u là nh?ng cái bàn dùng khi chúng còn bé, và sau ?ó chuy?n sang nh?ng cái t? nh? bay gi?. ?ó là nh?ng cái bàn mà chúng t?i ?? s? d?ng ?? thay t? - m?t tri?u cái t? - và gi? thì chuy?n thành t? nh? hi?n t?i, m?i ??a ??u có m?t cái, t?i hy v?ng chúng s? gi? gìn nh?ng cái t? ?ó.
    Gi??ng c?a b?n tr?, m?t ?? v?t c?ng quan tr?ng kh?ng kém. T?i th?c s? mu?n chúng có nh?ng chi?c gi??ng do t?i t? làm, gi?ng nh? ?? ??c khác c?a chúng, ??u ??m ch?t thiên nhiên. Vì v?y, nh?ng chi?c gi??ng kh?ng s? d?ng ván ép vì t?i kh?ng mu?n dùng keo, và cu?i cùng nó c?ng ???c hoàn thi?n. Chúng ???c làm t? v?t li?u r?t truy?n th?ng c?a Scandinavia, nên kh?ng có d?u bóng hay b?t c? th? gì, vì t?i mu?n chi?c gi??ng th?c s? s?ch s? và mang l?i s? kh?e m?nh.

    T?i mu?n t?ng cho nh?ng ??a tr? c?a mình nh?ng th? t?t nh?t do t?i t? làm.

    Robert : T?i mu?n t?ng cho con mình nh?ng th? ???c xem là m?t ph?n trong t?i - nh? suy ngh?, k? n?ng và tri?t ly c?a t?i. Tr??c khi chúng hi?u ???c ?i?u ?ó có ngh?a nh? th? nào thì nó th?c s? có y ngh?a r?t l?n ??i v?i t?i.

    Jocelyn : B?n bi?t ??y, m?t trong nh?ng ?i?u th? hi?n s? nhìn xa tr?ng r?ng - có r?t nhi?u s? ??u t? cho con cái khi chúng l?n lên - và hy v?ng là v?i nh?ng th? ???c t?o ra b?ng tình yêu c?a cha m? thì m?t ngày nào ?ó con cái s? có ???c trí tu? và nh?n th?c ?? ?ánh giá cao ?i?u ?ó. Nh?ng t?t nhiên, b?n kh?ng bi?t ???c r?ng chúng s? hi?u bao nhiêu nh?ng b?n v?n làm ?i?u ?ó và hy v?ng r?ng ?ó s? là hành trang mà chúng s? mang theo.

    Chúng t?i thích ?n th?c ph?m theo mùa n?i chúng t?i s?ng, ?ó là nh?ng th? ???c tr?ng h?u c? ho?c do con ng??i ch?m sóc.

    Robert : ?i?u quan tr?ng mà t?i mu?n chia s? là cách nu?i d??ng nh?ng ??a tr? s? quan tr?ng h?n nhi?u khi chúng ???c sinh ra. T?i lu?n mong mu?n chúng có nh?ng b?a ?n lành m?nh, ?ó là ?i?u t?i r?t quan tam. Nó có th? t?n kém h?n m?t chút, nh?ng là ?i?u x?ng ?áng, v? v?n ?? này c? hai chúng t?i ??u r?t nh?t trí.

    Jocelyn : Chúng t?i chi r?t nhi?u ti?n cho th?c ph?m ?? ??m b?o có th? nu?i d??ng c? th? ?ang phát tri?n c?a nh?ng ??a tr? và c? th? già nua c?a chúng t?i mà kh?ng gay h?i cho hành tinh c?a chúng ta khi tr?ng ho?c s?n xu?t chúng. Chúng t?i c?m th?y v? cùng may m?n khi có ?? ngu?n l?c ?? nu?i s?ng b?n than.
    Có c? h?i ?? th??ng th?c nh?ng th?c ph?m ???c tr?ng và phát tri?n t? nhiên t?t cho s?c kh?e c?a chúng t?i, nh?ng nó c?ng t?t cho hành tinh này. R? ràng, chúng ta hi?u ???c m?t ?i?u r?ng chúng ta ?? g?p ph?i v?n ?? nan gi?i ?ó là s? nóng lên c?a hành tinh và tác ??ng lên…

    Robert : ??i d??ng!

    By continuing to use this website you are explicitly agreeing to allow us to store cookies in your browser for a better experience.
    The EU Data Protection Directive states we're bound to offer you an explanation as to why we use cookies on our website.

    Click here to find out what cookies we use and why.
    Accept
    一本一道波多野结衣AV电影_曰韩在线不卡视频_按摩店找50岁老熟女泻火_欧美日韩国产精品777
    <pre id="rqqxy"><object id="rqqxy"></object></pre><tt id="rqqxy"></tt>

    1. <small id="rqqxy"><big id="rqqxy"><address id="rqqxy"></address></big></small>
      <wbr id="rqqxy"><legend id="rqqxy"></legend></wbr>
      <strike id="rqqxy"></strike>